ภาพกิจกรรม วิทยากรอาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์ และ รศ.ดร.ปัญญา อิสระวรวาณิช